Các dòng máy Kindle

  • Sách: AZW, AZWE3, Mobi, PRC
  • Tài liệu: PDF
  • Văn bản: TXT, RTF
  • Ảnh:  PNG, JPEG, GIF

Các dòng máy Kobo

KOBO MINIKOBO ORIGINAL / KOBO WI FIKOBO TOUCHKOBO TOUCH 2.0KOBO GLOKOBO AURA HDKOBO AURAKOBO AURA ONEKOBO AURA EDITION 2KOBO AURA H2OKOBO GLO HD

  • Sách: EPUB, EPUB3, PDF, and MOBI
  • Tài liệu: PDF
  • Ảnh: JPEG, GIF, PNG, BMP, and TIFF
  • Văn bản: TXT, HTML, and RTF
  • Truyện tranh: CBZ and CBR