BOOX Poke

3.290.000

Boox Poke đã được thay thế bằng Boox Poke 3.

Tham khảo máy đọc sách 6 inch chạy Android mạnh mẽ nhất:

Boox Poke 3

Hết hàng